เข้าใช้งาน PIT Office365


นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสามารถใช้ username/password ของสถาบันเข้าใช้บริการ Cloud service ของ บ.ไมโครซอฟต์ได้ โดยการ Login ผ่านทางเว็บไซต์ http://office365.pit.ac.th คลิกปุ่ม "เข้าใช้งาน" หรือ login ผ่านลิ้ง https://login.microsoftonline.com โดยตรง

จากนั้นเข้าสู่หน้า Office 365 ให้คลิกลงชื่อเข้าใช้ (Sign in) ระบบจะเข้าไปสู่หน้าเพื่อ Log in ให้ใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่ได้จากศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เช่น

สำหรับนักศึกษา

Account: รหัสนักศึกษา@pit365.pit.ac.th [ตย. [email protected]]
Password: รหัสผ่านที่ออกโดย ศภค. [รหัสเดียวกับ PITNet ID ใช้เล่นอินเตอร์เน็ต]

สำหรับคณาจารย์/บุคคล

Account: ชื่อบัญชี@pit365.pit.ac.th [ตย. [email protected]]
Password: รหัสผ่านที่ออกโดย ศภค. [รหัสเดียวกับ PITNet ID ใช้เล่นอินเตอร์เน็ต]